SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC)

Mensen helpen bij verandering?
Volg de SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor

Een opleiding volgen tot psychosociaal counselor en na het behalen van je diploma direct toegelaten worden tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg? Direct een zorgverlenersnummer ontvangen, zodat je cliënten in aanmerking komen voor vergoeding door ziektekostenverzekeraars?
Volg de SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC).

De Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met opleidingsinstituut Psychodidact en is gebaseerd op de filosofie van professor doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling.

De opleiding is een geaccrediteerde SNRO HBO registeropleiding en voldoet aan de PLATO eindtermen voor Psychosociale Basiskennis (PsBK).

Als eerste opleiding in Nederland is de Opleiding Psychosociaal Counselor Europees erkend: de opleiding is in het Nederlandse en Europese kwalificatiekader op niveau 6 ingeschaald: dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor.

Groepsdynamiek
In de cursus staan relaties tussen mensen centraal. Je leert wie nu eigenlijk wie beïnvloedt en wat daar de effecten van zijn. Je krijgt antwoord op vragen over het sociale samenzijn en vragen als hoe zelf is een zelfbeeld en wat is de kracht van non-verbale communicatie, hoe worden prestaties beïnvloed en wat zijn de ingrediënten van een kansrijke liefdesrelatie?

Veelzijdige cursus
Je krijgt met de cursus Sociale Psychologie inzicht in sociaalpsychologische fenomenen. Denk aan het valse consensuseffect, zelfverificatie, sociale perceptie, stereotype en cognitieve dissonantie. Termen die nu misschien nog nieuw voor je zijn, maar waar je straks alles over weet.

Werk of privé
De opleiding Sociale Psychologie is een aanrader voor als je meer wilt weten over menselijke interactie. Zeer nuttig voor: ouders en opvoeders, onderwijzers en leraren, ordehandhavers, inrichtingswerkers, therapeuten, counselors, coaches, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers en verplegers. Kortom, voor iedereen die geïnteresseerd is in de mens, de psyche en wederzijdse beïnvloeding. Volg de cursus Sociale Psychologie en je krijgt een schat aan nieuwe inzichten. Met tal van herkenbare voorbeelden wordt de theorie gekoppeld aan de praktijk. Bovendien ontvang je praktische handreikingen om de kennis die je opdoet toe te passen in je werk of in je privésituatie.

Om helder te maken hoe sociaal psychologische theorieën ontstaan krijg je twee extra lessen bij deze cursus. Daarin kun je ontdekken hoe sociaal psychologen onderzoek doen. Je krijgt een kijkje in het onderzoek Feeling blue dat gaat over de invloed van kleuren op de menselijke geest. Daarnaast lees je alle ins en outs over het onderzoek Jij bent net zoals ik, dat gaat over de effecten van imitatie of spiegelen.

OPC staat voor behandelende psychologie

Voordat je uitgebreide informatie krijgt over OPC met betrekking tot het vak, het programma en de erkenning, scheppen we graag eerst helderheid in het land van de psychologie.

We onderscheiden drie vormen:

 • – de onderzoekspsychologie;
 • – de toegepaste psychologie;
 • – de behandelende psychologie.

Binnen de onderzoekspsychologie wordt menselijk gedrag bestudeerd. Via vaststaande methoden (waar experimenten vaak deel van uitmaken) wordt gedrag in kaart gebracht. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de invloed van kleuren op aankoopgedrag van consumenten of onder welke voorwaarde een bepaalde hechting tot stand komt. Mensen die werken binnen deze vorm van psychologie zijn wetenschappelijk onderzoeker, zij zijn universitair geschoold.

Onderzoeken is echter niet gelijk aan toepassen. De toegepaste psychologie houdt zich bezig met psychologische principes en theorieën en gebruikt deze om problemen in de praktijk op te lossen. Algemene psychologische kennis wordt ingezet om vraagstukken te beantwoorden en processen te optimaliseren. Bijvoorbeeld het verbeteren van een voorlichtingscampagne of het adviseren in opleidings- of beroepskeuze. Zowel mensen die psychologie aan de universiteit hebben gestudeerd als mensen die een HBO studie psychologie hebben afgerond kunnen zich richten op de toepassing van de psychologie.

Maar toepassen is niet gelijk aan behandelen. Behandelen of begeleiden van cliënten staat centraal binnen de behandelende psychologie. De BIG geregistreerde Gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog), Psychotherapeut, Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog zijn universitair geschoolde psychologen (de Psychotherapeut kan ook een psychiater zijn) die cliënten/patiënten behandelen. Na hun bachelor en master titel hebben ze een vervolgopleiding van twee tot zes jaar in deze richting gevolgd, waardoor ze behandelaar zijn geworden. Mensen die naar deze specialismen worden verwezen hebben (zware) psychische problemen, bijvoorbeeld een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Op HBO-niveau kun je dit procesbegeleidende vak leren in de Europees erkende Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). Je wordt opgeleid om mensen te begeleiden die juist geen (zware) psychische problemen hebben maar wel moeilijk kunnen omgaan met wat er op hun pad komt.

Verandering begeleiden
Leer veranderingsprocessen begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Mensen die na bijvoorbeeld een echtscheiding, verlies van een geliefde, ziekte of ontslag ondersteuning zoeken.

De psychosociaal counselor begeleidt mensen in veranderingsprocessen om een antwoord te vinden op de eisen die de buitenwereld stelt. De werkwijze die de psychosociaal counselor hanteert is van humanistische aard. Hij vertrouwt op de veerkracht die van nature in mensen ligt opgeslagen, maar tijdelijk niet beschikbaar lijkt.

De opleiding maakt gebruik van wetenschap (kennis), filosofie (wijsheid) en empirie (levenservaring). De opleiding is praktijkgericht en vakgericht. Theorie wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven waardoor de toepasbaarheid in de praktijk zichtbaar wordt. OPC geeft hiermee antwoord op de vraag vanuit het werkveld: de vraag naar professionele counselors die zelfstandig mensen kunnen begeleiden in veranderingsprocessen.

Voor wie is de Opleiding Psychosociaal Counselor bedoeld?
Werken met mensen, daar draait het om bij psychosociaal counselen. De opleiding volg je om een carrièreswitch te maken, om je naast een studie of baan in dezelfde richting verder te verdiepen of om een eigen praktijk te beginnen.

De Opleiding Psychosociaal Counselor is interessant voor:

 • maatschappelijk werk(st)ers – om naast omgevings- en taakgericht, mensen ook emotioneel te begeleiden;
 • verpleegkundigen – om op een dieper level met mensen te communiceren;
 • docenten – om studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei;
 • leidinggevenden – om werknemers optimaal te laten functioneren;
 • voor mensen met een SPW diploma – om op HBO niveau door te studeren;
 • voor mensen met een getuigschrift SPH – om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaan én de praktijkkant van het therapeutische vak te leren;
 • voor mensen met een getuigschrift (toegepaste) psychologie – om naast kennis over gedrag, vaardigheden te ontwikkelen in begeleiding van gedragsverandering;
 • voor mensen die binnen hun werkveld of persoonlijke leven de omgang met anderen willen verbeteren.

Wat zijn de beroepsmogelijkheden van de Psychosociaal Counselor?
De psychosociaal counselor werkt:

 • in een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld huisarts, psycholoog, fysiotherapeut of haptonoom;
 • in het onderwijs als vertrouwenspersoon voor docenten en studenten;
 • bij organisaties die ambulante zorg verlenen;
 • als zelfstandige binnen een eigen praktijk.

Officieel erkende SNRO HBO registeropleiding
Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijg je het erkende SNRO HBO-diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt.

Zorgverlenersnummer
Na het behalen van het diploma word je toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daardoor ontvang je een zorgverlenersnummer (AGB code).

Studieprogramma SNRO HBO Psychosociaal Counselor (OPC)

De Opleiding Psychosociaal Counselor is opgebouwd uit vijf modulen, een stagetraject, een praktijkonderzoek en portfolio opbouw, te voltooien in drie jaar.

De opleiding is competentiegericht opgezet. Dat betekent dat de beheersing van de counselorscompetenties op HBO-niveau centraal staat. Kennis is de basis voor iedere kunde. Met die reden worden in jouw opleiding een aantal theoriemodulen aangeboden. De toepassing van de kennis (de kunde) staat echter centraal. Aan het einde van jouw studie moet blijken of je de counselorscompetenties op het juiste niveau beheerst.

Je legt jouw competenties vast in een portfolio. Het portfolio kun je zien als een map waarin je bewijsmateriaal verzamelt om te laten zien dat je bezig bent met jouw competentieontwikkeling en om te laten zien wat op een bepaald moment jouw competentieprofiel is. Met een compleet onderbouwd portfolio rond je jouw studie af.

Het studieprogramma

Wanneer je de opleiding in drie jaar wilt voltooien ziet het programma er zo uit:

1ste jaar: Praktische psychologie en Persoonlijke psychologie

Praktische psychologie – reis door de wereld van de psychologie – de mens en zijn gedrag.

Een uitgebreide kennismaking met de psychologie. Algemene items en theoretische inzichten komen aan bod. Onderwerpen zijn: waarnemen, motivatie, persoonlijkheid, sociaal gedrag, eerste indruk, opvoeding, geheugen, taal, emoties, humor, intelligentie en creativiteit, communicatie, stress enzovoorts.

Persoonlijke psychologie (zelfreflectiemap) – reis door de binnenwereld van jouw psyche – jij en jouw gedrag.

Binnen dit deel van de module ga je jouw eigen gedrag in kaart brengen en verklaren. Een professioneel counselor heeft zicht op eigen ontwikkelpunten en kwaliteiten. Een goed ontwikkeld zelfreflecterend vermogen is de basis voor goed counselorschap.

Tijdens de module Praktische en Persoonlijke psychologie volg je online één praktijkdag. Op deze dag wordt het belang van zelfreflecterend vermogen binnen de hulpverlening onder de loep genomen. Thema’s als overdracht, tegenoverdracht en parallelle processen worden aan de hand van voorbeelden uitgewerkt. Natuurlijk is er ook tijd ingebouwd voor vragen: zowel inhoudelijk over de stof als over de opbouw van de opleiding.

1ste jaar: Klinische psychologie 1 en 2

Pathologisch (afwijkend, slecht aangepast en abnormaal) menselijk gedrag in kaart.

Wat is normaal gedag en wat is abnormaal gedrag? Met welke cliënten werkt een psychosociaal counselor en welke cliënten verwijst hij door? Aan bod komen de volgende onderwerpen: emotionele verwerking en rouw, normale en abnormale depressies, agressieproblematiek, angststoornissen, aangeleerde angsten, seksuele stoornissen, dissociatiestoornissen, anorexia nervosa, netheids- en precisiedwang, schizofrene stoornissen, waanstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen en valkuilen van persoonlijkheidsproblematiek.

Bij de module Klinische psychologie 1 en 2 worden online drie praktijkdagen voor je gereserveerd.
Dag 1 staat in het teken van het concept (de achterliggende gedachte van klinische psychologie).
Dag 2 komt de structuur aan bod (hoe verhouden zich de verschillende ziektebeelden tot elkaar).
Dag 3 gaat over het gebruik (de toepassing binnen het werkveld).

2de jaar: Professioneel hulpverlenen – De gespreksmethodiek

Begeleiden van cliënten naar gedragsverandering (van probleem naar oplossing of omgangsvorm).

In deze module leer je op gestructureerde wijze counselinggesprekken te leiden. Via een stappenplan met bijbehorende technieken jouw cliënt begeleiden naar het werkelijke probleem. Door middel van doelen, strategieën en acties dit probleem ombuigen naar een oplossing. En dit alles zonder invloed uit te oefenen op de inhoud van het proces (tips en adviezen blijven achterwege). De cliënt bepaalt zelf wat ze wil, de counselor faciliteert het proces.

Bij deze module hoort het Hupper college Professioneel hulpverlenen: de gespreksmethodiek. Tijdens dit college, dat geheel online is te volgen, wordt de theorie uit het boek stap voor stap uitgelegd en doorgenomen aan de hand van praktijkvoorbeelden. Je kunt zo vaak kijken als je wilt op de momenten die jou het beste uitkomen, je kunt er oefeningen maken en demo’s bekijken.

De drie online praktijkdagen die horen bij de module Professioneel hulpverlenen – De gespreksmethodiek worden gebruikt om dieper op de stof in te gaan en het geleerde in de praktijk te brengen. Tijdens deze dagen zul je deelnemen aan verschillende rollenspelen. Je wisselt van positie tussen counselor, cliënt en observator om vanuit verschillende invalshoeken het counselingsproces te ervaren.

Ook twee counselingsessies bij je mentor maken deel uit van deze module. Tijdens deze sessies komen situaties aan bod die in jouw eigen leven spelen, wat kan leiden tot nieuwe inzichten. Tegelijkertijd bieden deze contacten de mogelijkheid te ervaren hoe het is om op de cliëntenstoel te zitten. Daarnaast krijg je hierdoor de gelegenheid te ontdekken hoe een counselor werkt.

3de jaar: Sociale psychologie

De mens in contact met zijn sociale omgeving (maatschappij, cultuur, klassen en groepen).

De gedragsmatige wisselwerking tussen een persoon en zijn omgeving (invloed van en op groepsprocessen) komt aan bod. Omdat de cliënt deel uitmaakt van verschillende systemen is het van groot belang de kracht van het groepsproces te bestuderen.

Verschillende onderwerpen zijn: interpersoonlijke aantrekkingskracht, groepsprocessen, leiderschap, sociale beïnvloeding, sociale ongelijkheid, sociale verandering, enzovoorts.

Voor deze module is een online college ontwikkeld waarin je tijdens tien lessen de belangrijkste thema’s uit de stof gedoceerd krijgt. Oefeningen, extra beeldmateriaal en controlevragen maken dat je op een speelse manier aan de slag gaat met de lesstof.

3de jaar: Medische kennis – anatomie, fysiologie en pathologie

De opbouw van het menselijk lichaam. Functioneren van cellen, weefsels en organen. De oorzaken, de aard en de gevolgen van lichamelijke ziekten.

Lichamelijke oorzaken kunnen leiden tot psychische klachten en omgekeerd. We kunnen ook zeggen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met die reden mag de module Medische kennis niet ontbreken in de Opleiding Psychosociaal Counselor.

3de jaar: Stagetraject

De toetsing van jouw kennis en kunde in het werkveld

Het 3de jaar is (als je het aangegeven studietempo doorloopt) je stagejaar. Voor je stage kun je kiezen uit verschillende door Psychodidact voorgestelde stageplaatsen waar begeleiden van voornamelijk emotioneel gezonde mensen centraal staat. Op die stageplaatsen doe je een jaar begeleid vrijwilligerswerk van 4 tot 6 uur per week. Afhankelijk van het adres waar je aan de slag gaat, gebeurt dat op locatie of vanuit de thuissituatie, face to face, telefonisch of online. Je ontwikkeling zal binnen de opleiding gemonitord worden door een interne stagebegeleider.

 

Ieder stageadres werkt met een intake/kennismakingsgesprek om zich ervan te verzekeren dat het werk bij je past. Je doorloopt dus een vorm van sollicitatie. Bij alle stageadressen zal ook gevraagd worden om een training te volgen voor de begeleiding van de specifieke doelgroep en werkzaamheden. Of dat op locatie gebeurt of online, is afhankelijk van het stageadres.

Het stagetraject kan door NHA en Psychodidact worden aangepast aan de vraag vanuit het werkveld.

3de jaar: Praktijkonderzoek binnen het vakgebied

Praktijkonderzoek naar de effectiviteit van psychosociale hulpverlening.

 

De module Praktijkonderzoek is onderdeel van het afstudeertraject. Tijdens deze module volg je een online college waarin de belangrijkste principes van praktijkgericht onderzoek worden uitgelegd. Je leert hoe onderzoek wordt opgezet, hoe onderzoek wordt uitgevoerd, hoe data worden verwerkt, resultaten worden vastgesteld en aanbevelingen worden gedaan. Daarnaast voer je een onderzoeksopdracht uit waarbij je zelf een korte enquête gaat opstellen. Doel van de module is om inzicht te krijgen in de manier waarop psychologen tot hun kennis komen over menselijk gedrag en de basisvaardigheden te ontwikkelen om in de toekomst zelfstandig praktijkgericht onderzoek op te kunnen zetten.

 

Alle jaren: Portfolio opbouw

Tijdens de studiejaren ontwikkel je de competenties die gevraagd worden van een professioneel psychosociaal counselor. Je legt deze groei vast in jouw portfolio. Op zes momenten tijdens je studie krijg je van jouw mentor online feedback op je portfolio ontwikkeling (de mentormomenten). De mentor gaat vragen stellen, op zaken wijzen, tips geven en uitnodigen om zaken verder te onderzoeken. Dit gebeurt schriftelijk en met videobeelden. Zo kun je face to face de zaken bespreken en de hoofdpunten nog eens teruglezen. Je rondt je studie af met een afstudeerportfolio waarin je aantoont dat jouw competenties in voldoende mate zijn ontwikkeld.

Inclusief online college met tien lessen

Deze cursus op HBO-niveau wordt aangeboden in samenwerking met Psychodidact, één van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten van Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Door deze samenwerking zijn wij in staat om bij de cursus een uniek online college aan te bieden waarin je tijdens tien lessen de belangrijkste thema’s uit de stof gedoceerd krijgt. Je kunt het college zo vaak kijken als je wilt, waar je maar wilt en wanneer je maar wilt. Een druk op de knop en de les gaat beginnen. Oefeningen, extra beeldmateriaal en controlevragen maken dat je op een speelse manier aan de slag gaat met de lesstof.

Diploma SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC)

Na succesvolle afronding van alle onderdelen uit deze opleiding krijg je het erkende SNRO HBO diploma Psychosociaal Counselor van Psychodidact uitgereikt.

OPC is een erkende SNRO HBO registeropleiding
De Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is door de onafhankelijke organisatie SNRO geaccrediteerd op HBO waardigheid en opgenomen in hun register. Daarnaast heeft SNRO vastgesteld dat OPC voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK).

Zorgverlenersnummer
Na het behalen van het diploma word je toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kun je aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvang je een zorgverlenersnummer (AGB code) en komen je cliënten in aanmerking voor vergoeding uit het aanvullende pakket van verschillende zorgverzekeraars.

Toetsing
De vier theoriemodulen worden afgerond met een digitaal tentamen in een testcentrum in jouw regio. De kosten voor een theorietentamen zijn € 125,-. De praktijkmodule (Professioneel hulpverlenen – De gespreksmethodiek) wordt in het tweede jaar getoetst met een live-testing. Deze testing vindt plaats in regio ‘s-Hertogenbosch en deelname kost € 200,-. Je rondt de studie af met het afstudeerportfolio waarvan de beoordeling € 250,- kost.

 

Studieduur

De studieduur bedraagt minimaal drie jaar en maximaal zes jaar. Je mag je eigen tempo bepalen. Zo is de studie perfect te combineren met een drukke baan en een sociaal leven. Ook al kies je voor een langere studietijd dan drie jaar, je betaalt maximaal drie jaar lesgeld.

Je kunt op elk moment starten
Het hele jaar door, op elk gewenst moment kun je bij ons met de opleiding beginnen. Je hoeft dus niet te wachten tot de start van een nieuw schooljaar. Dankzij deze flexibele instroom verlies je geen tijd en kun je direct van start.

Vooropleiding
Een HAVO, VWO of MBO-diploma (niveau 4) is voor toelating tot een HBO opleiding vereist. Tevens dien je in het tweede studiejaar een VOG zonder bezwaren (verklaring omtrent gedrag) te kunnen overleggen.

21+ toets voor toelating
Ben je 21 jaar of ouder en niet in het bezit van één van deze diploma’s dan bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de 21+ toets. Je kunt deze optie aankruisen op het aanmeldformulier. Middels deze gratis toets kun je aantonen over het juiste niveau te beschikken. Deze toets hoef je niet voor te bereiden. De toelatingscommissie besluit naar aanleiding van de uitslag van de toets of je met de Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) kunt starten.

Lesgeld

SNRO HBO Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC)
€ 3.495,00 per leerjaar
of 36x €335,00

Betaalt jouw werkgever mee?
Aarzel niet om je werkgever te vragen om je bij jouw studie financieel te steunen. Veel werkgevers stellen namelijk Persoonlijke Ontwikkel Budgetten beschikbaar voor zelfontwikkeling. Jouw werkgever heeft immers ook profijt van de studie die je volgt. Jij ontplooit jezelf en gaat jouw talenten beter benutten. Bovendien doe je alles in je eigen tijd. Bespreek gerust de mogelijkheden met je chef of de personeelsfunctionaris.

© You cannot copy content of this page © HSA University of Applied Sciences